ദൈവം തൻെറ പുത്രനു നല്കിയ നാമമേത് ? ‘യേശു’ എന്നോ ‘യഷുഅ’ എന്നോ?

by admin | October 3, 2019 2:11 pm

ത്രീത്വത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ആളായ ക്രിസ്തുവിനെ മലയാളികൾ ‘യേശു’ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്‌ തെറ്റാണെന്നും, ഹെബ്രായ വാക്കായ ‘യഷുഅ’ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കണം എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന പഠനങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. എന്താണ് ഇതിനു പിന്നിലെ സത്യം? പുത്രനായ ദൈവത്തിന്റെ ശരിയായ നാമം എന്താണ്?

ഈ ചോദ്യത്തിന് പ്രമുഖ ദൈവശാസ്‌ത്ര പണ്ഡിതനും, ബൈബിൾ ഭാഷ പണ്ഡിതനുമായ Dr. സെബാസ്റ്റ്യൻ കുറ്റിയാനിക്കൽ ഉത്തരം നൽകുന്നു.

Courtesy: Catholic Vibes

Share this:

Source URL: https://keralavani.com/%e0%b4%a6%e0%b5%88%e0%b4%b5%e0%b4%82-%e0%b4%a4%e0%b5%bb%e0%b5%86%e0%b4%b1-%e0%b4%aa%e0%b5%81%e0%b4%a4%e0%b5%8d%e0%b4%b0%e0%b4%a8%e0%b5%81-%e0%b4%a8%e0%b4%b2%e0%b5%8d%e0%b4%95%e0%b4%bf%e0%b4%af/